Κεντρική Σελίδα       Επικοινωνία
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

Α)  Από το βιβλίο «Έκφραση – Έκθεση» των Χ. Τσολάκη κ.ά., έκδοση ΟΕΔΒ, 2004 :

 

Ι.  Διαβάζω  / κατανοώ και γράφω

1.    Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείμενο και με τις οποίες:

α) επιδιώκεται να κατανοεί ο μαθητής το περιεχόμενο ενός κειμένου, δηλαδή:

·       να διακρίνει το σχόλιο από το γεγονός σε μία είδηση, σε ένα βιογραφικό σημείωμα κτλ.

·       να διακρίνει τα διάφορα βιογραφικά είδη

·       να εντοπίζει την οπτική γωνία του πομπού σε μία είδηση, σε ένα άρθρο / σχόλιο πάνω στην  επικαιρότητα, στα βιογραφικά είδη, σε μία κριτική κτλ.

·       να διακρίνει τα κύρια σημεία και τη λογική διάρθρωση ενός κειμένου π.χ. τα συστατικά στοιχεία μιας είδησης, μιας παρουσίασης - κριτικής κτλ.

·       να εντοπίζει και να κατανοεί τα επιχειρήματα του πομπού π.χ. σε ένα άρθρο, σε μια κριτική κτλ.

·       να διακρίνει το καίριο και το ουσιώδες από ένα κείμενο

·       να επισημαίνει τη διαδικασία που ακολουθείται για τις σημειώσεις, το διάγραμμα και την περίληψη

β) επιδιώκεται να κατανοεί ο μαθητής την οργάνωση ενός κειμένου, δηλαδή:

·       να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) και τις νοηματικές ενότητες του κειμένου

·       να διακρίνει την οργάνωση συγκεκριμένων ειδών λόγου τα οποία διδάσκεται, π.χ.  την οργάνωση μιας είδησης, τη δομή ενός βιογραφικού σημειώματος, μιας κριτικής κτλ.

·       να επισημαίνει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται ο λόγος, π.χ.  με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό,  με διαίρεση, με παράδειγμα κτλ.

·       να σχολιάζει τη συνοχή του κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις κτλ)

·       να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους, να δίνει πλαγιότιτλους σε παραγράφους / νοηματικές ενότητες, να διευθετεί τη συνοχή του κειμένου.

γ) επιδιώκεται να διερευνά ο μαθητής τη γλώσσα του κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κτλ), δηλαδή:

·       να εντοπίζει και να αιτιολογεί την επιλογή του πομπού

-       στην ενεργητική ή παθητική φωνή

-       στο ρηματικό πρόσωπο / χρόνο / έγκλιση

-       στον μακροπερίοδο ή όχι λόγο

-       στην παράταξη ή στην υπόταξη

-       στα ρηματικά ή ονοματικά σύνολα

-       στην αναφορική ή στην ποιητική λειτουργία της γλώσσας

-       στα σημεία της στίξης

-       σε λόγιες ή λαϊκές λέξεις, σε ειδικό λεξιλόγιο, όρους κτλ.

·       να διευθετεί τη στίξη, να διορθώνει την ορθογραφία του κειμένου

·       να ερμηνεύει λέξεις του κειμένου με συνώνυμα, να βρίσκει αντώνυμα, να σχηματίζει φράσεις με ορισμένες λέξεις του κειμένου κτλ.

·       να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (δέκτη, σκοπό, είδος λόγου κτλ).

 

2. Ο μαθητής προχωρεί σε διάφορες γραπτές εργασίες με αφόρμηση το συγκεκριμένο κείμενο.

    Επιδιώκεται ο μαθητής:

·       να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψη του κειμένου, να δίνει έναν τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παραγράφους / νοηματικές ενότητες του κειμένου

·       να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου

·       να αναπτύσσει μια φράση, μια παράγραφο, ένα επιχείρημα του κειμένου

·       να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα είδος λόγου σε ένα άλλο.

ΙΙ.  Γράφω

·       Ο μαθητής ασκείται στην παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου όπως διδάσκονται στο αναμορφωμένο βιβλίο "Έκφραση - Έκθεση"  της Β΄ Λυκείου.

·       Ασκείται επίσης, στη σύνταξη κειμένου με σκέψεις, θέσεις, απόψεις σε  ποικίλα  θέματα  είτε  σχετικά με τα θέματα που περιέχονται στα βιβλία "Έκφραση - Έκθεση"  Β΄ Ενιαίου Λυκείου και «Θεματικοί κύκλοι για το Λύκειο-αντίστοιχοι θεματικοί κύκλοι για τη Β΄ Λυκείου», είτε  άλλα  κείμενα,  κατά  την  κρίση  των  εκπαιδευτικών, ενταγμένα σε επικοινωνιακό πλαίσιο.

 

Σημείωση: Η διδακτέα ύλη στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (Έκθεση- Έκφραση), όπως και τα προηγούμενα σχολικά έτη, συμπίπτουν επειδή ζητείται η καλλιέργεια συγκεκριμένων δεξιοτήτων και όχι η διδασκαλία  ορισμένων σελίδων του σχολικού βιβλίου. Επιπλέον,  η ύλη  της  Β΄  τάξης  Ενιαίου  Λυκείου είναι  προαπαιτούμενη για  την  αποτελεσματική  διδασκαλία  του μαθήματος  στη  Γ΄  τάξη.  Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τις ενότητες: Σημειώσεις-Περίληψη, Είδηση, Βιογραφικά Είδη, Παρουσίαση-Κριτική.  Η διδασκαλία των ενοτήτων αυτών θα βασιστεί στις Οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 

Β) Το βιβλίο «Θεματικοί Κύκλοι»

Από το βιβλίο αυτό μπορούν να αντληθούν κείμενα που ανταποκρίνονται στις θεματικές ενότητες του εγχειριδίου. Τα κείμενα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές είτε για ασκήσεις στην τάξη είτε για εργασίες για το σπίτι.

 

Γ) Το βιβλίο «Γλωσσικές Ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο»

Από το σχολικό έτος 2003-4 χρησιμοποιείται στο μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης το βιβλίο «Γλωσσικές Ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο», που αποτελεί συμπληρωματικό διδακτικό υλικό. Από το βιβλίο αυτό θα αξιοποιηθούν επιλεκτικά ασκήσεις και δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στη διδακτέα ύλη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την αξιοποίηση του βιβλίου αυτού στη Β΄ τάξη Ε.Λ. περιέχονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο των οδηγιών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

 

Από το βιβλίο «Σοφοκλέους Τραγωδίαι, Αντιγόνη -Φιλοκτήτης», των Δ. Δρακόπουλου, Κ. Ναστούλη, Χ.Γ. Ρώμα, έκδ. ΟΕΔΒ,  Αθήνα 2004:

 

Σοφοκλέους Αντιγόνη

 

Εισαγωγή:

  Οι σελ. 9-23 και 26-31 (Σοφοκλής- Ο μύθος των Λαβδακιδών)

 

 Κείμενο

Πρωτότυπο, οι στίχοι :       1-99

                                      280-331

                                      441-581

                                      635-780

Μετάφραση, οι στίχοι:   100-279                        

                                      332-440

                                      583-634

                                      781-987

                         

 

Γραμματική-Συντακτικό

α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου "Η ελληνική γλώσσα. Κείμενα, Αρχαία, Βυζαντινά και Λόγια", τα οποία έχουν αναμορφωθεί και εκδοθεί  από τον ΟΕΔΒ για το σχ. έτος 2004-2005 με τον τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα".

β. Η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα 2004, εκτός από τις ενότητες 15 - 21.

γ. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην διδακτέα ύλη τα ανώμαλα ουσιαστικά (παράγραφοι 146-153 από το βιβλίο της Α΄ τάξης "Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής". Του Μ. Οικονόμου, έκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα 2004.

 

 

 ΑΛΓΕΒΡΑ

 

 

Από το βιβλίο ¶λγεβρα Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου των Σ.  Ανδρεαδάκη  κ.α., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2004.

 

 

Κεφ. 1Ο:    Τριγωνομετρία

 

Παρ. 1.1    Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

Παρ. 1.2    Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις.

Παρ. 1.3    Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών, χωρίς την απόδειξη του 

τύπου  του συν(α-β).

Παρ. 1.4    Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α.

 

Κεφ. 2Ο:    Πολυώνυμα - Πολυωνυμικές εξισώσεις.

 

Παρ. 2.1    Πολυώνυμα.

Παρ. 2.2    Διαίρεση πολυωνύμων.

Παρ. 2.3    Πολυωνυμικές εξισώσεις, χωρίς τον προσδιορισμό ρίζας με  προσέγγιση.

Παρ. 2.4    Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές. (Απλές μόνον εφαρμογές)

 

Κεφ.  3Ο:   Πρόοδοι

 

Παρ. 3.1   Ακολουθίες.(Θα διδαχθεί μόνο η υποπαράγραφος:  "Η έννοια της ακολουθίας")

Παρ. 3.2   Αριθμητική  πρόοδος.

Παρ. 3.3   Γεωμετρική πρόοδος.

 

Κεφ. 4ο:    Εκθετική και λογαριθμική συνάρτηση

 

Παρ.  4.1   Εκθετική συνάρτηση.

Παρ. 4.2 Λογάριθμοι, χωρίς την απόδειξη του τύπου αλλαγής βάσης λογαρίθμων και τις εφαρμογές και ασκήσεις που αναφέρονται σε λογάριθμους με βάση διαφορετική του 10 και του e.

Παρ. 4.3.  Λογαριθμική συνάρτηση. (Θα διδαχθούν μόνο η λογαριθμική συνάρτηση με βάση 10 και η λογαριθμική συνάρτηση με βάση e).

 

Παρατηρήσεις:

Η προτεινόμενη ως διδακτέα ύλη θα διδαχτεί  σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  και δεν εξετάζονται.

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία  ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

 

Από το βιβλίο  Ευκλείδεια Γεωμετρία των Α΄ και Β΄ τάξεων  του  Ενιαίου Λυκείου, των  Αργυρόπουλου Ηλία κ.α., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β., 2004.

 

Κεφ. 9Ο:      Μετρικές Σχέσεις

 

Παρ. 9.1      Ορθές προβολές.

Παρ. 9.2      Πυθαγόρειο θεώρημα.

Παρ. 9.3      Γεωμετρικές κατασκευές.

Παρ. 9.4      Γενίκευση του Πυθαγορείου θεωρήματος, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος ΙΙ.

Παρ. 9.5      Θεωρήματα διαμέσων.

Παρ. 9.7     Τέμνουσες κύκλου

 

Κεφ. 10Ο:   Εμβαδά

 

Παρ. 10.1    Πολυγωνικά χωρία.

Παρ. 10.2    Εμβαδόν ευθύγραμμου σχήματος – Ισοδύναμα ευθύγραμμα σχήματα.

Παρ. 10.3    Εμβαδόν βασικών ευθύγραμμων σχημάτων.

Παρ. 10.4    ¶λλοι τύποι για το εμβαδόν τριγώνου, χωρίς την απόδειξη του τύπου iii.

Παρ.10.5  Λόγος εμβαδών όμοιων τριγώνων – πολυγώνων, χωρίς την απόδειξη του       θεωρήματος ΙΙ.       

 

Κεφ. 11Ο:    Μέτρηση κύκλου

 

Παρ. 11.1    Ορισμός Κανονικού  Πολυγώνου.

    Παρ 11.2 Ιδιότητες και στοιχεία Κανονικών Πολυγώνων, χωρίς τις αποδείξεις των     θεωρημάτων.

Παρ. 11.3   Εγγραφή βασικών Κανονικών  Πολυγώνων σε κύκλο και στοιχεία τους.

Παρ. 11.4   Προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα.    

Παρ. 11.5   Μήκος τόξου.    

Παρ. 11.6   Προσέγγιση του εμβαδού κύκλου με κανονικά πολύγωνα.

Παρ. 11.7   Εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού τμήματος.

 

 

Παρατηρήσεις:

Η προτεινόμενη ως διδακτέα ύλη θα διδαχτεί  σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  και δεν εξετάζονται.

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία  ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Από το βιβλίο «Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565-1815»,  Β΄ Ε.Λ. Γενικής Παιδείας, των Ι. Δημητρούκα, Θ. Ιωάννου και Κώστα Μπαρούτα., ΟΕΔΒ 2004:

 

Κεφάλαιο 1:

Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843),  σ. 11- 31

 

 

 

Κεφάλαιο 2:

Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το σχίσμα των δύο Εκκλησιών (843-1054):

     1. Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους (843-867),    σ.34-35

     3. Κοινωνία, σ. 38-39

     5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου, σ. 42- 48

     7.Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας, σ.  50-51.

Κεφάλαιο 3:

Από το σχίσμα των δύο Εκκλησιών ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204)

      1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081),  σ. 53-55

      2. Η εσωτερική πολιτική   των Κομνηνών  (1081-1185),  σ. 55-56

      5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη, σ. 61-63.

      7. Οι Σταυροφορίες :   α.  Οι αιτίες,    σ. 67-69

                                           δ.   Η Τέταρτη Σταυροφορία, σ. 69-70

                                         ε. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, σ. 70-71.

Κεφάλαιο 4:

Η Λατινοκρατία και η Παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο Ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση

       1. Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων,  σ.73-75

       2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια,  σ. 76-77

       6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, σ. 85-87

       7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, σ. 87-89.

 

Κεφάλαιο 5:

 Ο Μεσαιωνικός πολιτισμός. Γράμματα, Επιστήμες, Τεχνολογία, Τέχνη:

1. Ο Βυζαντινός πολιτισμός:  β. Η βυζαντινή τέχνη,  σ. 97- 102

 

Κεφάλαιο  6:

Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις ανακαλύψεις των νέων χωρών ως τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)

       2.  Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, σ. 117- 121

       3.  Οι ανακαλύψεις, σ. 122- 129

       4.  Θρησκευτική μεταρρύθμιση:

              α. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία σε κρίση, σ. 129-130

              β. Η Μεταρρύθμιση του Λουθήρου,           σ. 130-131

              δ. Η Αντιμεταρρύθμιση,                             σ. 133

              ε. Οι συνέπειες της Μεταρρύθμισης,         σ. 133-134

 8.  Ο πολιτισμός της Αναγέννησης:  γ. Η τέχνη της Αναγέννησης, σ. 153- 159.

 

Κεφάλαιο 7:

Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το Συνέδριο της Βιέννης  (1815): 

            1. Ο Διαφωτισμός, σ. 162-168

2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονομικές θεωρίες,

     σ. 169-171

            3.  H Αμερικανική Επανάσταση, σ. 172-175

            4.  Η Γαλλική Επανάσταση και η Ναπολεόντεια περίοδος (1789-1815):

 α. Η Γαλλία σε κρίση, σ. 176-177

 β. Η έκρηξη της Επανάστασης, σ. 177-178

στ. Η εποχή του Ναπολέοντα (1799-1815), σ. 181-182

ζ. Ο χαρακτήρας και το έργο της Επανάστασης,  σ. 182-183.

 

ΦΥΣΙΚΗ

 

Τη διδακτέα ύλη αποτελούν οι παρακάτω ενότητες από το διδακτικό βιβλίο των Αλεξάκη Ν., Αμπατζή Στ. κ.α. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2004.

 

3.1           ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

3.1.1.       Ο νόμος του Coulomb.

3.1.2.       Ηλεκτρικό πεδίο.

3.1.3.       Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.

3.1.4.       Δυναμικό – Διαφορά δυναμικού.

3.1.5.       Πυκνωτές.

3.2           ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

3.2.1.       Ηλεκτρικές πηγές.

3.2.2.       Ηλεκτρικό ρεύμα.

3.2.3.       Κανόνες Kirchhoff .

3.2.4.       Αντίσταση – Αντιστάτης.

3.2.5.       Συνδεσμολογία αντιστατών(αντιστάσεων).

3.2.7.       Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος.

3.2.8.       Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής.

3.2.9.       Νόμος του OHM για κλειστό κύκλωμα.

3.2.10.     Αποδέκτες.

3.3           ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

3.3.1.       Μαγνητικό πεδίο.

3.3.2.       Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών.

3.3.3.       Ηλεκτρομαγνητική δύναμη (χωρίς τη δύναμη μεταξύ παραλλήλων                   ρευματοφόρων αγωγών και τον ορισμό του Ampere στο S.I).

3.3.4.       Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

3.3.6.       Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.

4             ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΑ

4.1.1.       Περιοδικά φαινόμενα.

4.1.2.       Γραμμική αρμονική ταλάντωση με ιδανικό ελατήριο.

4.1.3.       Απλό εκκρεμές.

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Από τον εργαστηριακό οδηγό των Κοψιαύτη Π. και Συμεωνίδη Χ.

Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς

 

 

Επισημαίνεται  ότι  τα ένθετα  που  περιλαμβάνονται  σε  όλα  τα  διδακτικά  βιβλία  Φυσικής,  δεν  αποτελούν  διδακτέα  ύλη.

 

 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 

Ι. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1. Ρητορικά κείμενα

Από το βιβλίο «Ρητορικά Κείμενα» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου κ.ά., έκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα 2004:

 

Α.  Εισαγωγή

Η Ρητορική στην αρχαία Ελλάδα, οι σελ. : 9-13  (κεφ. Α,Β,Γ) και 15-20 (κεφ. Ε, ΣΤ)    

α. Ο Υπέρ Μαντιθέου λόγος του Λυσία: σελ. 79-80

β. Ο Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας λόγος του Δημοσθένη: σελ. 123-126

γ. Ο περί ειρήνης λόγος του Ισοκράτη: σελ. 269-272

 

Β. Κείμενα

                                                

Λυσίας              Υπέρ Μαντιθέου.

                           Πρωτότυπο, οι § :  1-21

                                                

Δημοσθένης      Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας         

                           Πρωτότυπο, οι §:  1-4, 17-20

                           Μετάφραση, οι §:   5-16 

                                                

Ισοκράτης          Περί ειρήνης.

                            Πρωτότυπο, οι §:     1-2, 14-16,

                            Μετάφραση, οι §:  17-27

 

2.   Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση

     Από το βιβλίο «Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση» των Ι. Καζάζη, Α. Καραμήτρου, έκδοση ΟΕΔΒ,  Αθήνα

     2004                           

Α. Εισαγωγή  :

  1. Κεφ. ΙΙ, σελ. 9-13. (εκτός από την ενότητα επική αφήγηση και λυρική περιγραφή σελ. 9-11)

  2. Κεφ. III, σελ.13-17 ( εκτός από τη διαίρεση της λυρικής ποίησης κατά τα μέτρα σελ.15)

  3. Κεφ. IV, σελ. 18-20 ( μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής  εποχής»)

 

Β. Κείμενα :

      Αρχίλοχος: αποσπ.    3,  ου φιλέω μέγαν

                                         5, χρημάτων άελπτον

                  6, θυμέ, θύμ'

      7, κήδεα μέν στονόεντα

      Μίμνερμος: απόσπ.  11, ημείς δ' , οιά τε φύλλα

      Σαπφώ:      αποσπ.  14, ποικιλόθρον' αθανάτ'

                                       17, κατθάνοισα δε κείσηι

     Σόλων:        απόσπ.  18, ημετέρη δε πόλις

     Πίνδαρος:    αποσπ.  27, Δέκατος τέταρτος Ολυμπιόνικος

 

 

ΙΙ. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 ΚΕΙΜΕΝΟ

Αδίδακτο πεζό κείμενο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ -ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Ως  διδακτέα ύλη στη Γραμματική και στο Συντακτικό καθορίζεται: 

   α. Η ύλη που περιλαμβάνεται στα βιβλία του Γυμνασίου "Η ελληνική γλώσσα. Κείμενα, Αρχαία,   Βυζαντινά και Λόγια", τα οποία έχουν αναμορφωθεί και εκδοθεί  από τον ΟΕΔΒ για το σχολικό έτος 2004-2005 με τον τίτλο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα"

  β. Ολόκληρη η ύλη που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου «Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας», έκδοση ΟΕΔΒ, Αθήνα 2004 (ενότητες 1-21).

 

 

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 

Από το βιβλίο "Λατινικά" της Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, των Μ. Πασχάλη -  Γ. Σαββαντίδη,  έκδ. ΟΕΔΒ 2004:

 

Εισαγωγή

α) Οι σελ. 9-12 : Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της ρωμαϊκής  λογοτεχνίας, Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

β) οι σελ. 14-21: Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας (Κλασική εποχή, α. οι χρόνοι του Κικέρωνα, β. Αυγούστειοι χρόνοι)

Κείμενα – Γραμματική, Συντακτικό

Όλες οι ενότητες (1-20), δηλαδή τα κείμενα καθώς και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που περιλαμβάνονται στο διδακτικό εγχειρίδιο της τάξης αυτής.

 

 

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

Από το βιβλίο του Θ. Πελεγρίνη «Αρχές φιλοσοφίας» έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2004

 

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή, σ. 6-9

 

Κεφάλαιο 2. Οντολογία και Γνωσιολογία :

1.      Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, σ. 12-20

2.      Οι σοφιστές και ο Σωκράτης, σ. 20-23

3.      Ο Πλάτωνας, σ. 23-29

4.      Ο Αριστοτέλης, σ. 29-33

5.      Οι σκεπτικοί φιλόσοφοι, σ. 33-36

6.      Ο Ρενέ Ντεκάρτ, σ. 36-44

7.      Οι εμπειρικοί φιλόσοφοι, σ. 44-53

8.      Ο Ιμάνουελ Καντ, σ. 53-61

 

Κεφάλαιο 3. Ηθική:

1.      Οι σοφιστές και ο Σωκράτης, σ. 74-76

2.      Σωκρατικές θεωρίες, σ. 76-86

3.      Η θεωρία του Αριστοτέλη για τη μεσότητα, σ. 86-89

4.      Η στωική θεωρία, σ.90-93

5.      Η θεωρία του Τόμας Χομπς για το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, σ. 94-96

 

Κεφάλαιο 4.  Αισθητική:

2.Η καθολική σημασία της ποίησης και ο καθαρτικός χαρακτήρας της τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη, σ. 135-138

 


 

Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Από το βιβλίο "Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου" των Αδαμόπουλου Λεων., κ.α., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2004.

 

Κεφ. 1Ο:     Διανύσματα

 

Παρ. 1.1.   Η έννοια του διανύσματος.

Παρ. 1.2.   Πρόσθεση και αφαίρεση διανυσμάτων.

Παρ.1.3.  Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα, χωρίς την απόδειξη των ιδιοτήτων του πολλαπλασιασμού αριθμού με διάνυσμα και  χωρίς τις εφαρμογές 1 και 2 με τις αντίστοιχες ασκήσεις.

Παρ. 1.4     Συντεταγμένες στο επίπεδο, χωρίς την απόδειξη της συνθήκης παραλληλίας διανυσμάτων και χωρίς την εφαρμογή 2 της σελίδας 35 με τις αντίστοιχες ασκήσεις.

Παρ. 1.5.   Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων.

 

Σημείωση:  Από τις παραγράφους 1.1, 1.2, 1.3 να διδαχθούν απλές μόνο εφαρμογές.

 

Κεφ.2Ο:     Η ευθεία στο επίπεδο

 

Παρ. 2.1.   Εξίσωση ευθείας.

Παρ. 2.2.   Γενική μορφή εξίσωσης ευθείας.

Παρ. 2.3.   Εμβαδόν τριγώνου, χωρίς τις αποδείξεις των τύπων: α) «της απόστασης

                  σημείου  από ευθεία» και β) «του υπολογισμού εμβαδού τριγώνου».

 

Κεφ. 3Ο:      Κωνικές Τομές

 

Παρ. 3.1.    Ο κύκλος.

Παρ. 3.2     Η παραβολή χωρίς:

α) την απόδειξη της εξίσωσης της παραβολής,

β) την απόδειξη της εξίσωσης της εφαπτομένης της παραβολής,

γ) την απόδειξη της ανακλαστικής ιδιότητας της παραβολής και

δ) την εφαρμογή 1 της σελίδας 96 και το σχόλιο της σελίδας 97.

Παρ. 3.3     Η έλλειψη χωρίς:

α) την απόδειξη της εξίσωσης της έλλειψης,

β) τις παραμετρικές εξισώσεις της έλλειψης και

γ) την εφαρμογή 2 της σελίδας 110 με τις αντίστοιχες ασκήσεις.

Παρ. 3.4    Η υπερβολή χωρίς την απόδειξη της εξίσωσης της υπερβολής και χωρίς την απόδειξη των εξισώσεων των ασυμπτώτων της.

 

Κεφ. 4Ο:      Θεωρία Αριθμών

 

Παρ. 4.1.     Η μαθηματική επαγωγή.

Παρ. 4.2.     Ευκλείδεια διαίρεση, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος 1.

Παρ. 4.3.     Διαιρετότητα.

Παρατηρήσεις:                                                                                   

Η προτεινόμενη ως διδακτέα ύλη θα διδαχτεί  σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ι.

Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται  και δεν εξετάζονται.

Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία  ούτε ως ασκήσεις. Μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων, ή την απόδειξη άλλων προτάσεων.

ΦΥΣΙΚΗ

 

Τη διδακτέα ύλη αποτελούν οι παρακάτω ενότητες από το διδακτικό βιβλίο των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2004

 

1                      ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

1-1                   Εισαγωγή.

1-2                   Οι νόμοι των αερίων.

1-3                   Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων.

1-4                   Κινητική θεωρία.

1-5                   Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα (εξαιρείται η απόδειξη της σχέσης ).

 

2                      ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

2-1                   Εισαγωγή.

2-2                   Θερμοδυναμικό σύστημα.

2-3                   Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος.

2-4                   Αντιστρεπτές μεταβολές.

2-5                   Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου.

2-6                   Θερμότητα.

2-7                   Εσωτερική ενέργεια.

2-8                   Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος.

2-9                   Εφαρμογή του πρώτου θερμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις.

2-10                 Γραμμομοριακές ειδικές θερμότητες αερίων.

2-11                 Θερμικές μηχανές.

2-12                 Ο δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος.

2-13                 Η μηχανή του Carnot.

 

3                      ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

3-6                   Η δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων.

3-8                               Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο (Εξαιρούνται                     ο καθοδικός σωλήνας και ο παλμογράφος)

 

4                      ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

4-7                   Δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο.

4-8                   Κίνηση φορτισμένων σωματίδιων μέσα σε μαγνητικό πεδίο.

 

5                      ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

5-3                   Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.

5-4                               Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόμενο της επαγωγής.

5-5                   Στρεφόμενος αγωγός.

5-6                   Στρεφόμενο πλαίσιο- εναλλασσόμενη τάση.

5-7                   Εναλλασσόμενο ρεύμα.

5-8                   Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση.

5-9                                      Ο νόμος του Joule – Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος.

5-13                 Αμοιβαία επαγωγή.

5-14                 Αυτεπαγωγή.

 

 

 

Επισημαίνεται  ότι  τα ένθετα  που  περιλαμβάνονται  σε  όλα  τα  διδακτικά  βιβλία  Φυσικής,  δεν  αποτελούν  διδακτέα  ύλη.

 

 

 

 

ΧΗΜΕΙΑ

 

Από το βιβλίο Χημεία Β΄ Τάξης Ενιαίου Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης των Σ. Λιοδάκη, Δ. Γάκη κ. ά. έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. 2004.

 

1.      Κεφάλαιο 1ο: Διαμοριακές δυνάμεις – Καταστάσεις της ύλης – Προσθετικές ιδιότητες εκτός της παραγράφου 1.2 (Προσθετικές ιδιότητες διαλυμάτων) (Σελίδες 17 έως 29).

2.      Κεφάλαιο 2ο: Θερμοχημεία εκτός: α) Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης και β) Ενθαλπία δεσμού της παραγράφου 2.1 (Σελίδες 57, 58).

3.      Κεφάλαιο 3ο: Χημική κινητική.

4.      Κεφάλαιο 4ο: Χημική ισορροπία.

5.      Κεφάλαιο 5ο: Οξειδοαναγωγή – Ηλεκτρόλυση

 


 

Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

Από το βιβλίο "Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου" των Αδαμοπούλου Λεων., κ.α., έκδοση Ο.Ε.Δ.Β., 2004, όπως ακριβώς ορίζεται για τα Μαθηματικά της Θετικής Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου

 

 

ΦΥΣΙΚΗ

Από το διδακτικό βιβλίο των Ιωάννου Α., Ντάνου Γ. κ.α., όπως ακριβώς ορίζεται για τη Φυσική της Θετικής Κατεύθυνσης της Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου.

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Από το βιβλίο «Τεχνολογία Επικοινωνιών» του M. Sanders, έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδη 2004

 

Κεφ. 1   Η κατανόηση  των συστημάτων Επικοινωνιών

Κεφ. 2   Οι μεταβολές ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της τεχνολογίας επικοινωνιών.

Κεφ. 3   Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας των επικοινωνιών

Κεφ. 7   Αρχές  Τεχνικού  Σχεδιασμού

Κεφ. 16  Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Κεφ. 17  Εξοπλισμός ήχου και εικόνας

Κεφ. 18  Εφαρμογές συστημάτων ήχου και εικόνας.

 

Για τα υπόλοιπα γραπτώς  εξεταζόμενα  μαθήματα της  Β΄  τάξης  Ενιαίου Λυκείου 

ισχύει  το άρθρο 17  του  Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α /12-4-2001)

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

Αθήνα,      30-9-2004


@1994-2018 Keystone
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ekp.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο.