Κεντρική Σελίδα       Επικοινωνία
Αναδιάρθρωση της Εκπαίδευσης στο Πυροσβεστικό Σώμα

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα στο Άρθρο 39 προβλέπεται, ανάμεσα στα άλλα, η δημιουργία Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων & Αντιμετώπισης Κινδύνων και η Αναδιάρθωση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ιδρύεται Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η εποπτεία της ασκείται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, δια του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, εδρεύει στην Αττική και αποτελείται:
Α. από την Πυροσβεστική Ακαδημία,
Β. την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και
Γ. το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων.

Η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές:
α. Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας,
β. Σχολή Προσωπικού και Στελεχών ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
γ. Σχολή Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
δ. Σχολή Πολιτών.

Η Πυροσβεστική Ακαδημία περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές:
α. Σχολή Αξιωματικών.
β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών.
γ. Σχολή Πυροσβεστών.
δ. Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.
ε. Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών.

Η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει ως αποστολή:

α. Την εκπαίδευση, επιμόρφωση και ειδική κατάρτιση μέσω των επιμέρους παραγωγικών σχολών στα κατά κλάδο πυροσβεστικά καθήκοντα για τους ιδιώτες, που κατατάσσονται στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και μέσω των Σχολών Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών για το εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό, με γνώμονα την αναβάθμιση αυτού για την εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του και την ενίσχυση της επιχειρησιακής του ικανότητας.

β. Την υποβολή πορισμάτων ερευνών, μελετών και συμπερασμάτων στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για τη χάραξη στρατηγικής σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού αρμοδιότητάς της, την εισήγηση οργανωτικών αλλαγών και τη συμβουλευτική ή άλλη υποστήριξή του σε θέματα αρμοδιότητάς της.

γ. Τη θέσπιση ειδικού ατομικού ηλεκτρονικού δελτίου κατάρτισης για το ένστολο και πολιτικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, με σκοπό τη συνολική παρακολούθηση του εν γένει μορφωτικού και επιμορφωτικού ιστορικού τους σε ατομικό επίπεδο.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ι.α. Η εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α' 188) και του π.δ. 60/2006 (Α' 65), όπως ισχύουν.

β. Από τον αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 15%, καθ' υπέρβαση των θέσεων που εγκρίνονται κατ' έτος από την ΠΥΣ 33/2006, προέρχεται υποχρεωτικά από πυροσβέστες, υπαρχιπυροσβέστες, αρχιπυροσβέστες και Πυρονόμους, ηλικίας μέχρι 35 ετών, οι οποίοι κατατάσσονται στο τρίτο (Γ') ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι εν λόγω υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και κατά την ημερομηνία εισαγωγής στην Πυροσβεστική Ακαδημία, θα πρέπει υποχρεωτικά: α. να μην τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, β. να μην έχουν τιμωρηθεί κατά την τελευταία πενταετία με την ποινή της «αργίας δια προσκαίρου παύσεως» ή της «αργίας δι' απολύσεως».

γ. Από τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών, ποσοστό 20% καλύπτεται από πτυχιούχους των Σχολών ή Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας ή αντίστοιχων της αλλοδαπής: Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, Γεωλογίας, Δασολογίας, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εφόσον συγκεντρώνουν και τα λοιπά προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις προσόντα. Οι επιτυχόντες (εισακτέοι) εισάγονται στο τρίτο (Γ') ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται και η διαδικασία των εξετάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που διατυπώνεται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Οι ανωτέρω υποψήφιοι απαλλάσσονται, ανάλογα με τη συνάφεια του πτυχίου τους, από τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά μαθήματα με απόφαση του Διευθυντή Σπουδών της οικείας Σχολής, μετά από αίτησή τους. Στις ανωτέρω κατατακτήριες εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι φοιτούν ήδη στη Σχολή Αξιωματικών ή είναι εισακτέοι σε αυτήν.

δ. Στη Σχολή Αξιωματικών εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις, στο τρίτο (Γ') ακαδημαϊκό εξάμηνο, οι πέντε (5) πρώτοι κατά σειρά εξόδου από τη Σχολή Πυροσβεστών, όπως καθορίζεται από τον οικείο κανονισμό, οι οποίοι εισήχθησαν με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και αποφοίτησαν κατά το αμέσως προηγούμενο της εισαγωγής ακαδημαϊκό έτος. Το εν λόγω δικαίωμα ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την αποφοίτηση και οι δικαιούχοι δεν αναπληρώνονται για κανένα λόγο.

2. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων, όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

3. Οι σπουδές στη Σχολή Αξιωματικών διαρκούν τέσσερα (4) έτη και οργανώνονται σε ακαδημαϊκά εξάμηνα.

4.α. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1351/1983 (Α' 56) και των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α' 188) και του π.δ. 60/2006 (Α' 65), όπως ισχύουν.

4.β. Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών με έδρα την Πτολεμαΐδα πραγματοποιείται σε δύο (2) κύκλους ακαδημαϊκών σπουδών. Ο Πρώτος Κύκλος Σπουδών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα και με την ολοκλήρωση της φοίτησης σε αυτόν οι Δόκιμοι Πυροσβέστες λαμβάνουν Δίπλωμα Τεχνικής Πυροσβεστικής Επαγγελματικής Επάρκειας και ως στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στον Δεύτερο Κύκλο Σπουδών, διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, τοποθετούμενοι στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, όπου πραγματοποιούν εκ περιτροπής, ακαδημαϊκές σπουδές και πρακτική άσκηση πυροσβεστικού έργου, σε Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής. Οι ακαδημαϊκές σπουδές του Δεύτερου Κύκλου περιλαμβάνουν εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα με δια ζώσης διδασκαλία και η εξέταση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με φυσική παρουσία των φοιτούντων.

Με την ολοκλήρωση του Δεύτερου Κύκλου Σπουδών λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο των αντίστοιχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η ολοκλήρωση των δύο Κύκλων Σπουδών είναι υποχρεωτική, σε αντίθετη περίπτωση οι φοιτούντες αποβάλλονται από τη Σχολή Πυροσβεστών και ανακαλείται η απόφαση κατάταξής τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ αποβάλλονται από τη Σχολή και σε περίπτωση αποτυχίας σε εξεταζόμενο μάθημα για τρίτη φορά. Η διάρκεια της φοίτησης δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των δύο ετών, παρά μόνο για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας ή λόγω κύησης.

4.γ. Οι εξερχόμενοι της Σχολής Πυροσβεστών αποφοιτούν από την οικεία Σχολή της Πτολεμαΐδας, είναι ανακριτικοί υπάλληλοι και εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και τον βαθμό του Πυρονόμου για κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων.

4.δ. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων, όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές ανάγκες.

5.α. Για όσους εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών πριν εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο χρόνος φοίτησης σε αυτές θεωρείται χρόνος εκπλήρωσης στρατιωτικής υποχρέωσης. Οι ανωτέρω, μετά την επιλογή και κατάταξή τους, υποβάλλονται σε βασική στρατιωτική εκπαίδευση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, ο τόπος και η διάρκεια αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β. Οι σπουδαστές που διαγράφονται από τις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών λόγω αποβολής, απολύσεως ή παραιτήσεώς τους υποχρεώνονται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις στο ακέραιο.

Σε περίπτωση απόλυσης ή αποβολής από το Πυροσβεστικό Σώμα εκείνων που δεν έχουν συμπληρώσει το χρόνο στρατιωτικής υποχρέωσης πριν από την παρέλευση οκταετούς πραγματικής υπηρεσίας, η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται στο ακέραιο στις ένοπλες δυνάμεις.

6. Για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι υποψήφιοι ιδιώτες υποβάλλονται σε «προκαταρκτικές εξετάσεις» (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες) που γίνονται με μέριμνα του Επιτελείου του Π.Σ. και σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του νόμου και τους οικείους κανονισμούς. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων δημοσιοποιείται πριν από τη λήξη του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, καταρτίζεται από το εκπαιδευτικό συμβούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

7. Στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών δύναται να εισάγονται Πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων των προερχόμενων εκ Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη στον βαθμό του Πυροσβέστη κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη. Οι επιτυχόντες που δεν προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α' 68) φοιτούν στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών διάρκειας δέκα (10) μηνών και μετά την ευδόκιμη αποφοίτησή τους ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες.

Οι επιτυχόντες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες ταυτόχρονα με τους ανωτέρω και τοποθετούνται ιεραρχικά μετά τον τελευταίο αποφοιτήσαντα από την ως άνω Σχολή, βάσει της σειράς επιτυχίας που είχαν μεταξύ τους στις εξετάσεις που προηγήθηκαν. Ομοίως, κατόπιν εξετάσεων για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη, Πυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων ονομάζονται Αρχιπυροσβέστες Ειδικών Καθηκόντων, βάσει της μεταξύ τους σειράς επιτυχίας. Η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων κατ' έτος θέσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

8. Στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στο πλαίσιο της αποστολής της, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, δια της Εθνικής Σχολής Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με ημεδαπά Α.Ε.Ι., Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και να απονέμονται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών.

Δείτε αναλυτικά το Άρθρο 39 που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εδώ


@1994-2024 Keystone
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ekp.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο.

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΓΡ. ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υακίνθου 15, Αθήνα, 11364, 210 86.61.142, info@keystone.gr, www.keystone.gr,
Αριθμός ΓΕΜΗ: 000001201000., ΑΦΜ: 092568078