Κεντρική Σελίδα       Επικοινωνία
Αλλαγές στον Τρόπο Εισαγωγής σε 3 Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Στο νέο νομοσχέδιο για την εκπαίδευση, με το ’ρθρο 47 γίνονται αλλαγές στον τρόπο Εισαγωγής στα Τ΅ή΅ατα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστη΅ίου, Μουσικής Επιστή΅ης και Τέχνης του Πανεπιστη΅ίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστη΅ίου Ιωαννίνων, ΅έσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου

Στο ’ρθρο 47 προβλέπονται τα εξής:
« Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Δικαίω΅α συ΅΅ετοχής στις εξετάσεις της παραγράφου 1 έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου λυκείου ή ισότι΅ου τίτλου σχολείου ΅έσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.».

β) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου2Α, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε ΅ε την παράγραφο 2 του άρθρου45 του ν. 4589/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για την εξαγωγή της συνολικής βαθ΅ολογίας των υποψηφίων συνυπολογίζονται ο βαθ΅ός απολυτηρίου λυκείου κάθε υποψηφίου, ο βαθ΅ός που έλαβε στις πανελλήνιες εξετάσεις στο ΅άθη΅α «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» για τους υποψηφίους Γενικού Λυκείου, «Νέα Ελληνικά» για τους υποψηφίους Επαγγελ΅ατικού Λυκείου και ο βαθ΅ός στα ΅αθή΅ατα «Μουσική Εκτέλεση και Ερ΅ηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ΅ε τους εξής συντελεστές:
αα) ο βαθ΅ός στο ΅άθη΅α «Μουσική Εκτέλεση και Ερ΅ηνεία» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθ΅ολογίας,
ββ) ο βαθ΅ός στο ΅άθη΅α «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθ΅ολογίας,
γγ) ο βαθ΅ός στο ΅άθη΅α «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» ή «Νέα Ελληνικά» αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής βαθ΅ολογίας,
δδ) ο βαθ΅ός του Απολυτηρίου Λυκείου αντιστοιχεί στο δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής βαθ΅ολογίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του υποψηφίου στα ανωτέρω Τ΅ή΅ατα είναι ο ΅έσος όρος του βαθ΅ού στα δύο (2) ΅ουσικά ΅αθή΅ατα να ισούται τουλάχιστον ΅ε το ή΅ισυ του άριστα, δηλαδή ΅ε πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε ΅άθη΅α βαθ΅ό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).»

γ) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω Τ΅ή΅ατα, οι διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων της παραγράφου 1 και κάθε άλλο σχετικό θέ΅α,
β) η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρ΅οδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων της παραγράφου 1,».
δ) Ύστερα από την παράγραφο 5, όπως προστέθηκε ΅ε την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 4589/2019, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄156) και της περίπτωσης iv της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄127).»»


@1994-2024 Keystone
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ekp.gr διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο.

ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ: ΓΡ. ΠΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Υακίνθου 15, Αθήνα, 11364, 210 86.61.142, info@keystone.gr, www.keystone.gr,
Αριθμός ΓΕΜΗ: 000001201000., ΑΦΜ: 092568078